God heeft ons gegrepen in Zijn liefde en Hij heeft ons geroepen gemeente van Christus in Wezep te zijn. 

In Christus´verlossingswerk zien wij Gods liefde voor de mensen tot uiting komen. Wij belijden dat het geloof in Christus de enige weg tot het eeuwige leven is. Wij geloven dat de bijbel Gods Woord is en dat de Heilige Geest ons door Jezus Christus is gegeven. Woord en Geest geven leiding aan ons leven.

Als gemeente en als individuele gemeenteleden willen we een levende relatie met God hebben en houden.

Dat willen wij persoonlijk, maar ook samen, uiten in een intensief gebedsleven, regelmatige bijbelstudie, inspirerende erediensten en andere samenkomsten en lofprijzing waarbij jong en oud betrokken worden.

Als gemeente willen we een thuis zijn waar Christus’ vrede, liefde en recht de sfeer bepalen. Daar onder verstaan wij dat iedereen respect heeft voor een ander, zodat ieder zich veilig kan voelen, dat naar iedereen wordt omgezien, dat we elkaar aanspreken en bemoedigen, zowel in geestelijke als materiele zin, dat de verschillende gaven, die door de Heilige Geest aan jong en oud gegeven zijn worden opgemerkt, zodat ieder zich met blijdschap en naar vermogen voor de gemeenschap gaat inzetten en dat de kerkenraad geestelijk leiding geeft aan de opbouw en groei van de gemeente.

Als gemeente willen we in woord en daad Christus´ liefde laten zien door een open houding te hebben naar onze naasten en onze samenleving, gastvrij en uitnodigend te zijn, ons zichtbaar, hoorbaar en dienstbaar op te stellen in onze samenleving en deel te nemen aan diaconale en missionaire activiteiten

Zó willen wij de blijde boodschap doorgeven, opdat iedereen Christus belijdt en zegt “Hij is Mijn Heer”

Op deze manieren willen wij als gemeente voor iedereen een rustpunt en lichtbron zijn; samen op weg naar het hemelse koninkrijk.